معرفی دکتر

دکتر پریسا مولایی

دکتر پریسا مولایی

متخصص قلب
فارغ التحصیل ۸۵ دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتری پزشکی عمومی
بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه تهران سال ۹۴

سوابق کاری

سال ۹۴ تا ۹۶ بیمارستان پاستور بم
۹۶ تا ۹۸ بیمارستان ایت الله کاشانی ، بوعلی
۹۶ تا به امروز بیمارستان محب مهر
۹۸ تا الان بیمارستان آرمان و بیمارستان بانک ملی