بایگانی اکو کاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی-قلب
اکو کاردیوگرافی

همه چیز درباره اکوکاردیوگرافی قلب

 اکوکاردیوگرافی قلب یکی از آزمایش های سنجش عملکرد قلب است که در موارد خاص، پزشک آن را برای بیمار تجویز می کند. در واقع این